Giáo Phận Cần Thơ : Thánh Lễ bế mạc năm Thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam

18

Giáo Phận Cần Thơ : Thánh Lễ bế mạc năm Thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 

 

KHO_0971 KHO_0972 KHO_0973 KHO_0976 KHO_0978 KHO_0979 KHO_0994 KHO_0997 KHO_1011 KHO_1013 KHO_1016 KHO_1018 KHO_1020 KHO_1025 KHO_1028 KHO_1034 KHO_1036