Nhà Thờ Chánh Tòa Quận Cam, Nam Cali

33

Nhà Thờ Chánh Tòa Quận Cam, Nam Cali |

Christ Cathedral of Orange Diocese
Thường được gọi là nhà thờ kính vì được làm toàn bằng kính.

TD